Pod patronatem:

Akademia Leica Gallery Warszawa


  

Szkoła Fotografii

 Kraków

Kontakt:

szkola@fotografii.com.pl

tel. +48 604 122 410

www.szkola.fotografii.com.pl

Regulamin szkoły:

 

§1 Definicje

1. Dane kontaktowe:
At Last Studio Jacek Ura
ul. J. Sarego 17/9,
31-047 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Uczestnik warsztatów – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Organizator Warsztatów zakupu usługi związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

4. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

5. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy wymieniona pod adresem: www.szkola.fotografii.com.pl

6. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku..

7. Organizator Warsztatów
At Last Studio Jacek Ura
ul. J. Sarego 17/9,
31-047 Kraków
NIP: 945-157-26-83, REGON: 357224237
KONTO BANKOWE: 91 1140 2004 0000 3602 7595 4507

§2 Warunki ogólne

1. Wszystkie ceny podawane przez Organizatora Warsztatów wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Organizator Warsztatów nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Uczestnik Warsztatów poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

3. Organizator Warsztatów stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Warunki szczegółowe

1. Udział Uczestnika w Warsztatach jest płatny.

2. W celu złożenia zamówienia uczestnik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. wybranie kursu lub warsztatów.
b. wybór rodzaju płatności: przelew bankowy lub płatność gotówką na miejscu, przed rozpoczęciem zajęć.

3. Organizator oświadcza, że zajęcia szkoleniowe w ramach Warsztatów będą prowadzone przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i niezbędną wiedzę w prezentowanej dziedzinie.

4. Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie nie pózniej niz czas rozpoczecia warsztatów. W tytule przelewu wpłaty należy wpisać: opłata za warsztaty fotograficzne /nazwa kursu lub warsztatów/ oraz podać swoje dane osobowe.

5. Uczestnik zobowiązany jest po dokonaniu przelewu przesłać dowód wpłaty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Terminowe dokonanie płatności i przesłanie dowodu wpłaty przez Uczestnika jest podstawą do jego uczestnictwa w Warsztatach.

6. Dojazd oraz nocleg na warsztaty jest finansowany przez Uczestnika i nie podlega zwrotowi ze strony Organizatora.

7. W przypadku rezygnacji z warsztatów Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Uczestnik warsztatów może jednak wskazać inną osobę, która weźmie udział w warsztatach.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach, prosimy o kontakt nie później niż na jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem warsztatów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych. W tym przypadku Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

10. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli:

a. Osoba składająca zamówienie wypełniła formularz zgłoszeniowy niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, ewentualnie z pominięciem niezbędnych dla realizacji świadczenia danych osobowych, a braki te nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym przez Organizatora;
b. Zamawiający będący osobą niepełnoletnią, nie przedstawi na żądanie Organizatora zgody rodziców/opiekunów prawnych na jego udział w szkoleniu;
c. Zamawiający nie wykaże na żądanie Organizatora, że dysponuje zgodą osób trzecich, których danymi posłużył w trakcie składanego zamówienia;
d. Zamawiający jest dłużnikiem Organizatora lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym wyrządził Organizatorowi szkodę lub jeśli nastąpią inne przyczyny, dla których Organizator nie będzie mógł przyjąć zgłoszenia.
e. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w warsztacie
w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z nieniejszą umową. Decyzja o cofnięciu lub zawieszeniu uczestnictwa w Warsztatach zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

11. Uczestnik zachowuje wszelkie prawa do prac wytworzonych podczas Warsztatów. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć wykonanych w trakcie Warsztatów przez Organizatora. Materiały te mogą być wykorzystane przez ww. podmioty jedynie w celach dokumentacji, promocji i reklamy usług świadczonych przez Organizatora.

12. Organizator oświadcza, że w trakcie trawania warsztatów będzie dokumentować ich przebieg za pomocą rejestratorów audio i wideo.

13. Uczestnik nie może nagrywać przebiegu warsztatów oraz udostępniać treści warsztatów osobom trzecim.

14. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z marki ”www.szkola.fotografii.com.pl” wyłącznie w kontekście udziału w warsztatach organizowanych przez Organizatora. Każde inne użycie marki jest zabronione i może pociągnąć odpowiedzialność prawną Uczestnika z tytułu nieuprawnionego posługiwania się marką

§4 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Warsztatach. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w warsztatach.

 

 

    Pod patronatem: Akademia Leica Gallery Warszawa


  

Szkoła Fotografii w Krakowie

prawdopodobnie najlepsza szkoła fotografii w Krakowie, a napewno jedyna w swoim rodzaju z niepowtarzalnymi kursami i wykładowcami, najlepszymi w swojej dziedzinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą doszlifować swoje umiejętności i talenty jak również tych, którzy dopiero co odkryli swoje powołanie. Prowadzimy również kursy dla osób które chcą w pełni wykorzystać możliwości swojego nowo zakupionego sprzętu fotograficznego, podczas wakacji, imprez rodzinnych i innych wydarzeń rodzinnego życia

Warsztaty fotografii Kraków

WARSZTATY FOTOGRAFII DZIECIĘCEJ, WARSZTATY PORTRETU, WARSZTATY OŚWIETLENIA, WARSZTATY WIELKIEGO FORMATU, WARSZTATY REPORTAŻU

__________________________________________

Sprawdź w kalendarzu, jakie warsztaty organizujemy w najbliższym czasie !

Kontakt:

szkola@fotografii.com.pl

tel. +48 604 122 410

www.szkola.fotografii.com.pl

   
     

© 2015 szkola.fotografii.com.pl - by keydesigner.eu
grafika: Anna Zabdyrska